Beleid persoonsgegevens AVG

Maatschap Graffiare (Niels Visser en Els Visser-Duineveld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Maatschap Graffiare

Zeisstraat 45

4818EE Breda

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatschap Graffiare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Maatschap Graffiare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Maatschap Graffiare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatschap Graffiare) tussen zit. Maatschap Graffiare gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • E-boekhouden
  • ADOBE CREATIVE SUITE
  • APPLE

waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  Maatschap Graffiare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die wij niet langer meer nodig hebben, streven wij ernaar om deze binnen 2 jaar te verwijderen. Het label Liedjeverbouwen verwijderd na de afgewikkelde dienst de persoonsgegevens.

 

Beleid Liedjeverbouwen 

Uw naam en mailadres zullen alleen worden gebruikt om u te kunnen antwoorden en te voorzien van de gevraagde dienst. Het is aan u welke overige gegevens u achterlaat in het contactformulier en in de verdere mailwisseling. Indien u dit niet wenselijk acht, verlaat u dan deze site.

Indien u wel van de diensten van Liedjeverbouwen gebruik wilt maken, dan gaat u akkoord met het volgende beleid omtrent uw persoonlijke gegevens. Hetgeen u Liedjevebouwen toekomt wordt gebruikt om uw wens in te willigen. Na het toekomen van uw product, zal alle mailwisseling die nodig was om tot deze dienst tot stand te komen, worden verwijderd. Het enige wat nog van u bekend zal zijn is uw betaling en uw betaalgegevens, e.e.a. noodzakelijk in verband met de wettelijk verplichte boekhouding. De verzonden liedjes en teksten worden gearchiveerd maar zonder enige herleiding naar de aanvrager van het gevraagde product of diens familie en vriendenkring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maatschap Graffiare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatschap Graffiare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatschap Graffiare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@niels-visser.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maatschap Graffiare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maatschap Graffiare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Niels Visser via info@niels-visser.com

Contact details

 

Mail: info@niels-visser.com

 

Postal address:

Zeisstraat 45

4818EE Breda

The Netherlands